22.10.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – październik 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Kolejne zmiany w Bazie Danych o Odpadach

Minister Klimatu skierował do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Projekt zakłada, że, podmioty zarejestrowane w Bazie Danych o Odpadach („BDO”) będą zobowiązane do rejestrowania informacji o wystawionych fakturach lub rachunkach zrealizowanych na podstawie Karty Przekazania Odpadów lub Karty Przekazania Odpadów Komunalnych. W tym celu w ramach BDO powstanie dodatkowy moduł – „Rejestr faktur i rachunków”. Projekt stanowi, że odpowiednie dane o wystawionych fakturach powinny być wprowadzane do BDO w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany rachunek lub faktura została wystawiona. Brak terminowego uzupełnienia przedmiotowych danych może skutkować karą grzywny do 5 000 PLN. Zakłada się, że przedmiotowa zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z założeniami Ministra Klimatu nowelizacja ustawy o odpadach ma zmniejszyć tzw. „szarą strefą” w sektorze odpadowym i jednocześnie zwiększyć wpływy do budżetu państwa, ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła weryfikować i porównywać dane zawarte w BDO z danymi z systemów fiskalnych poszczególnych przedsiębiorców. Eksperci jednak alarmują, że dodawanie kolejnych modułów do elektronicznej BDO, której uruchomienie zostało już kilkakrotnie przesunięte (obecnie na 1 stycznia 2021 r.) może wywołać kolejne problemy techniczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem BDO.

2. Brak wymogu zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Artykuł 40 ust. 1 Prawa Budowlanego przewiduje, że organ, wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany przenieść takie pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane wraz ze zgodą dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.
Nowelizacją Prawa Budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., do artykułu 40 został dodany ustęp 1a, stanowiący, że zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Jak przedstawiono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, należy przyjąć domniemanie, że celem sprzedaży nieruchomości, na której była rozpoczęta budowa, jest nabycie nieruchomości wraz z budową i prawami do jej realizacji. Powyższe będzie stanowić znaczące uproszczenie dla nabywców nieruchomości, jednak podkreślenia wymaga, że zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia nie jest wymagana tylko w przypadku, gdy dotychczasowy inwestor jest jednocześnie poprzednim właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Jeśli pozwolenie na budowę wydane zostało na inny podmiot, jego zgoda wciąż będzie niezbędna do przeniesienia decyzji na nowego nabywcę nieruchomości.

3. Uproszczenie postępowania legalizacyjnego

19 września 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zmiany przepisów objęły wprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego w art. 49f, 49g, 49h i 49i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stosowanego w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych bez stosownych pozwoleń lub zgłoszeń w ciągu 20 lat od zakończenia budowy. W takich przypadkach całe postępowanie zostaje uproszczone w zakresie odstąpienia przez organ od badania zgodności obiektu budowlanego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W trakcie tego postępowania, organ nadzoru budowlanego zbada, czy budowa nie powoduje zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wystąpienia tego typu stanu, zostanie nałożony obowiązek bezzwłocznego zabezpieczenia obiektu budowlanego lub jego części oraz usunięcia stanu zagrożenia. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego, strona będzie miała obowiązek dostarczenia dokumentów legalizacyjnych, tj. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego i ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia w tej sprawie. Następnie, po zbadaniu dostarczonej dokumentacji, organ wyda decyzję o legalizacji, która będzie jednocześnie podstawą do użytkowania obiektu budowlanego, lub decyzję o nakazie rozbiórki, jeżeli z dostarczonej ekspertyzy wynikałoby, że obiekt stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i nie pozwala na bezpieczne użytkowanie zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Istotną różnicą między postępowaniem legalizacyjnym typu podstawowego a uproszczonym jest też zwolnienie strony z obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020  | Sierpień 2020| Wrzesień 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.