21.11.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – Listopad 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika

Jedną z wielu przewrotowych zmian, które wprowadza największa nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego ostatnich lat, która weszła w życie 7 listopada 2019, jest wprowadzenie nowej zasady doręczania pozwów. Dotychczas nieodebrana, podwójnie awizowana przesyłka z pismem procesowym była uważana za skutecznie doręczoną. Nowy artykuł 1391 kładzie kres fikcji doręczenia pierwszego pisma procesowego. Obecnie jeśli pozwany mimo podwójnej próby doręczenia nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony jego praw, a w sprawie żadnego pisma wcześniej nie doręczono, pismo zostanie zwrócone do sądu, a przewodniczący zawiadomi o tym powoda i, przesyłając mu odpis pisma, zobowiąże go do doręczenia go pozwanemu poprzez komornika. Powód zobowiązany będzie w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu owego odpisu przedstawić sądowi akt potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu albo zwrócić pismo, wskazując aktualny adres pozwanego (ustalony za pomocą komornika lub samodzielnie) lub dowód, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić, a następnie umorzyć postępowanie.

2. Pięcioletni termin dla stwierdzenia nieważności decyzji

6 listopada 2019 Rada Ministrów przyjęła (z uwagą) projekt zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada między innymi wprowadzenie zapisu zgodnie z którym nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania pozwolenia na użytkowanie 5 lat od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna. W ocenie resortu, jest to sposób aby wzmocnić trwałość decyzji administracyjnych i zapobiegać sytuacjom, w których stwierdza się nieważność pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, gdy roboty budowlane zostały już zakończone, a obiekt budowlany jest od wielu lat użytkowany przez nowych właścicieli.

3. Przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Wspomniany projekt ustawy o zmianie Prawa budowlanego przewiduje także podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, co ma uczynić bardziej czytelnym zakres odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji. Projektowana regulacja wprowadza rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, co miałoby sprawić, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej.

4. Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

W niedawnym czasie ukazała się trzecia już zmodyfikowana wersja projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem wprowadzenia tej regulacji jest poprawa efektywności ochrony nabywców w relacjach z deweloperem. Zasadniczą zmianą w stosunku do obowiązującej ustawy jest przeprojektowanie katalogu środków ochrony wpłat nabywcy poprzez zamianę dotychczas obowiązującego zabezpieczenia w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oferowanego łącznie z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej nowym sposobem zabezpieczenia, to jest objęciem środków wpłacanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy obowiązkiem odprowadzenia przez dewelopera składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny („DFG”). Punktem zapalnym stała się maksymalna dla deweloperów wielkość składki odprowadzanej do DFG. W ostatniej odsłonie projektu nowelizacji zaproponowano, aby składka wynosiła 3 proc. wartości wpłat nabywców na otwarty rachunek mieszkaniowy powierniczy oraz 0,6 proc. w przypadku rachunków zamkniętych.

 


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.