26.09.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – wrzesień 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Zmiany w przepisach o ochronie środowiska

W dniu 24 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nowelizacja przewiduje pewne usprawnienia postępowania, m.in. tj. możliwość publicznego zawiadamiania stron o podejmowanych przez organ decyzjach i czynnościach w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 10 oraz znosi konieczność składania przez wnioskodawcę wypisu z rejestru gruntów/ ewidencji gruntów i budynków, gdy liczba stron postępowania przekracza 10.

2. Istotna nowelizacja przepisów ustawy

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie wydał istotny wyrok (sygn. II SA/Rz 677/19) z punktu widzenia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, gdyż przychylił się do stanowiska spółdzielni, która zaskarżyła postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) i uchylił postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenie dla gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi i handlowo-usługowymi. Po wydaniu przez SKO zaskarżonego do WSA postanowienia nastąpiła istotna nowelizacja przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wprowadzone zmiany poszerzyły zakres przedmiotowy ustawy, bowiem jej przepisy mają zastosowanie także do gruntów zabudowanych innymi, niż przeznaczone na cele mieszkaniowe, budynkami, obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie. Ponadto, przepisowi nowelizującemu ten stan prawny nadano wsteczną moc obowiązującą, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wystąpienia skutku „przekształceniowego”.

3. Piotr Łaska | Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z późniejszymi zmianami.

Co do zasady, cudzoziemcy potrzebują zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości położonej w Polsce. Niemniej jednak zasada ta jest znacznie ograniczona ogólnym zezwoleniem udzielonym przedsiębiorcom zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu) oraz Szwajcarii (patrz uwagi poniżej) […]

Przeczytaj więcej

 


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.