21.03.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – marzec 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Czy właściciele, którzy nie dostali zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność muszą uiścić opłatę z tytułu użytkowania wieczystego?

W przepisach brak jest precyzyjnych informacji czy właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, którzy nie dostali dotychczas zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, powinni uiścić do 31 marca 2019 r. roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Dodatkowo, ustawodawca nie wprowadził regulacji nakładających na organy obowiązek wydania zaświadczeń do tego terminu. Z uwagi na brak jasnych przepisów, władze takich miast jak Warszawa czy Gdańsk, z ostrożności zachęcają swoich mieszkańców do terminowego uiszczania opłat. Jeżeli bowiem nie dojdzie do przekształcenia, mieszkańcy będą musieli uiścić w kolejnym roku dwie roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym tę za 2019 r. powiększoną o odsetki.

Stanowisko w tej sprawie wyraziło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo wskazuje, że w przypadku braku zaświadczenia konieczne jest terminowe uregulowanie opłaty, ponieważ do tego czasu użytkownik nie ma pewności czy doszło do przekształcenia tego prawa we własność.

Źródło

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716)

2. Prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami – propozycja skrócenia okresu przejściowego

Trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jej twórcy, poprzez wprowadzenie 20-letniego okresu przedawnienia roszczeń o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, dążą do ustabilizowania ich statusu prawnego. Dzięki projektowanej zmianie możliwe ma być również wykorzystanie nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej.

Nowelizacja ustawy przewiduje przedawnienie roszczeń do nieruchomości wywłaszczonych na cele gminne lub państwowe w przypadku, gdy od decyzji upłynęło 20 lat, nawet gdy przejęta nieruchomość nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia. Art. 3 nowelizacji przewiduje 3-letni okres przejściowy. Oznacza to, że w tym czasie, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe warunki wskazane w ustawie, byli właściciele lub ich następcy prawni będą mogli występować o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jeżeli są one wykorzystywane na cele inne niż te, na jakie zostały przejęte. Obecnie nad nowelizacją pracuje Senat, który zaproponował skrócenie okresu przejściowego z 3 lat do 1 roku.

Źródło

3. Rząd przyspieszył pracę nad projektem tzw. ustawy deweloperskiej

Nowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, ma zapewniać większą ochronę nabywcom tych nieruchomości – przed budową, w jej trakcie, jak również w odniesieniu do lokali i domów już gotowych. W związku z powyższym projekt zakłada między innymi utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, na który deweloperzy będą zobowiązani do odprowadzania składak od każdej wpłaty dokonanej na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nowym rozwiązaniem będzie także ustawowe określenie wysokości opłaty rezerwacyjnej, a także obowiązek jej zwrotu w przypadku decyzji odmawiającej udzielenia kredytu. Ponadto, zgodnie z projektem nabywca powinien być uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej, jeżeli wystąpi i nie zostanie usunięta istotna wada nabywanego lokalu. Po przyjęciu projektu przez Rząd trafi on dalej do Sejmu i po uchwaleniu, może zacząć obowiązywać w przyszłym roku.

4. Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi

Rada Ministrów przyjęła 12 marca br. zaproponowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, której uchwalenie w 2016 roku wywołało wiele gorących dyskusji. Założeniem projektu jest złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi poprzez między innymi rozszerzenie katalogu przypadków, w których nie będą miały zastosowania przepisy ustawy (np. zakup nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast). Dodatkowo nowe przepisy mają umożliwić osobom niemającym statusu rolnika indywidualnego zakup niektórych gruntów rolnych bez konieczności uzyskiwania odpowiednich zgód. Dotyczy to m.in. gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha, gruntów rolnych nabywanych w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym czy też w wyniku podziału, przekształcenia lub łączenia spółek prawa handlowego. Dalsze prace nad projektem będzie teraz prowadził Sejm.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.