21.02.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – luty 2019

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2019 poz. 270)

Zmiana wprowadza stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1% ceny nieruchomości gruntowej. Dotychczas stawka ta była ukształtowana na poziomie 3%. Przedmiotowa zmiana likwiduje dotychczasowe zróżnicowanie stawki w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnej (1%) i garażu lub stanowiska postojowego, związanego z funkcją mieszkaniową (dotychczas 3 %, obecnie 1%).

Nowelizacja przewiduje również, iż na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Ustawa wprowadza bowiem zmianę w art. 9 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą jeżeli samorząd zdecyduje w drodze uchwały o bonifikacie za opłatę jednorazową wyższą niż 60 %, to na tym terenie zostanie ona automatycznie podwyższona przez wojewodę do tego samego poziomu.

Ustawa weszła w życie dnia 13 lutego 2019 r.

Źródło:
https://www.prawo.pl/samorzad/wyzsze-bonifikaty-przy-likwidacji-uzytkowania-wieczystego,370728.html
https://sip.lex.pl/#/external-news/1795532840/prezydent-podpisal-zmiany-pozwalajace-na-wyzsze-bonifikaty-przy-likwidacji-uzytkowania-wieczystego

Nowelizacja ustawy o odpadach

W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592)

Na mocy nowelizacji skróceniu uległ dotychczasowy dopuszczalny okres magazynowania odpadów (przez ich wytwórcę, przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz przez prowadzącego przetwarzanie odpadów) wynikającego z procesów technologicznych lub organizacyjnych z 3 lat do 1 roku. Magazynowanie zostało również ograniczone poprzez wskazanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane w ramach zbierania odpadów. Masa ta nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu lub pozwoleniu. Nowelizacja wprowadza konieczność prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, z którego całodobowe zapisy powinny być przechowywane przez miesiąc od ich dokonania. Ponadto, ustawa przewiduje wymóg przeprowadzenia kontroli Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydawania zezwoleń odpadowych. Nowelizacja nakłada również obowiązek w zakresie ustanawiania zabezpieczeń roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenia powinny pokrywać koszty usunięcia odpadów w razie: składowania lub magazynowania w miejscu nieprzeznaczonym do tego, cofnięcia zezwolenia lub konieczności usunięcia odpadów lub pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięciu negatywnych skutków lub szkód w środowisku.

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2661
https://www.prawo.pl/samorzad/zmiany-w-ustawie-o-odpadach,298097.html


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.