25.07.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – lipiec 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Planowane uproszczenia w wydawaniu decyzji środowiskowych

9 lipca 2019 r. Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu m.in. uproszczenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, w szczególności z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych,
w tym poprzez zapobieżenie konieczności zawieszania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w sytuacji śmierci uczestnika postępowania lub nieaktualnych danych w momencie wszczęcia postępowania. Zmianie ulegnie pojęcie obszaru oddziaływania inwestycji, który będzie ustalany według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, bez względu na podział geodezyjny terenu.

2. Prostsze przekształcenie użytkowania wieczystego pod budynkami mieszkalnymi

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powinna wyeliminować problem blokowania przekształceń gruntów, na których obok wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej współistnieją obiekty o przeznaczeniu m.in. usługowym, gospodarczym lub handlowym, w tym garaże lub budynki gospodarcze. Przekształcenie będzie możliwe jeżeli łączna powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków posadowionych na danej nieruchomości. Ponadto ustawa ułatwić ma realizację inwestycji na gruntach, w przypadku których wskutek trwałej zmiany sposobu korzystania z gruntu, konieczna jest zmiana celu użytkowania wieczystego określonego decyzją lub umową. Nowelizacja zdaje się rozwiązywać na korzyść inwestorów dotychczasowy, powszechnie występujący w dużych miastach konflikt pomiędzy przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie w decyzji o warunkach zabudowy) a celem użytkowania wieczystego określonym w umowie lub decyzji właściwego organu. Nowe przepisy dotkną także wspólnoty mieszkaniowe – ustawa wprowadza bowiem m.in. obligatoryjne powołanie zarządu dla wspólnot liczących nie siedem, a już trzy wyodrębnione lokale.

3. Deweloper ukarany za stosowanie we wzorcach umów klauzul niedozwolonych

Prawie 160.000 złotych zapłacić będzie musiał jeden z poznańskich deweloperów wskutek uznania przez Prezesa UOKiK, że proponowane przez niego wzorce umów deweloperskich zawierają szereg klauzul niedozwolonych. Organ zakwestionował m.in. (i) postanowienie ograniczające łączną wysokości kar umownych za zwłokę dewelopera w dotrzymaniu terminu wydania lokalu do 5% ceny lokalu brutto, (ii) zastrzeżenie braku konieczności dokonania rozliczenia ceny za lokal w sytuacji, gdy powierzchnia lokalu okaże się mniejsza w stosunku do umówionej w granicach do 2%, a także (iii) nieprecyzyjne postanowienie, zgodnie z którym kupujący udziela deweloperowi pełnomocnictw do głosowania oraz wszelkich innych czynności związanych z podziałem nieruchomości wspólnej. W ocenie Prezesa UOKiK, postanowienie to zapewnia Spółce zbytnią swobodę przy podejmowaniu decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej oraz bezzasadny, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, nie uwzględniając jednocześnie interesów konsumentów.

 


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.