27.06.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – czerwiec 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Prekonsultacje projektu nowych przepisów o planowaniu przestrzennym

Projekt nowej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje szereg zmian, w tym m.in. wprowadzenie standardów urbanistycznych, dwóch rodzajów planów uchwalanych przez gminę, tj. planów przeznaczenia oraz planów zabudowy, a także zastąpienie decyzji o warunkach zabudowy decyzjami lokalizacyjnymi. Plan przeznaczenia będzie miały charakter ogólny – obejmie teren całej gminy i zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego postanowienia zostaną następnie doprecyzowane w planie zabudowy, który przejmie rolę dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto minister inwestycji w drodze rozporządzenia określi Krajowe Standardy Urbanistyczne, uwzględniające m.in. minimalną gęstość dróg publicznych na obszarach zabudowy oraz minimalny udział terenów przestrzeni publicznej.

2. Zmiany w obrocie ziemią rolną

Nowelizacja Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”) ułatwi osobom niebędącym rolnikami zakup nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Wskutek nowelizacji rozszerzony został katalog podmiotów, których nie obowiązują przewidziane ustawą główne warunki nabycia nieruchomości rolnej (tj. posiadanie statusu rolnika indywidualnego, ograniczenie powierzchniowe oraz konieczność uzyskania zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”)). Ustawodawca zrezygnował z rygorystycznych wymogów stawianych przez UKUR m.in., w przypadku sprzedaży nieruchomości w ramach postępowań upadłościowych lub egzekucyjnych, a także nabycia w wyniku zniesienia współwłasności, podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. Ponadto, prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przysługiwać będzie KOWR dopiero, gdy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej 5 ha.

3. Kooperatywy mieszkaniowe

Na początku czerwca 2019 r. do konsultacji społecznych przekazany został projekt Ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Celem ustawy jest rozszerzenie możliwych sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, przede wszystkim poprzez stworzenie alternatywy dla zakupu mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Ze względu na brak dotychczasowej regulacji prawnej kooperatyw mieszkaniowych, osoby realizujące inwestycje w tej właśnie formie napotykały na trudności w uzyskaniu finansowania inwestycji, a także w nabyciu gruntów, w szczególności tych należących do gminnego zasobu nieruchomości. Projekt ustawy wprowadza definicje zarówno „kooperatywy mieszkaniowej” jak i „inwestycji mieszkaniowej”. Według wstępnych założeń ustawodawcy kooperatywa mieszkaniowa będzie mogła działać na podstawie pisemnego porozumienia albo w formie spółki cywilnej. Sprzedaż gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomościowego przeznaczonych do realizacji inwestycji mieszkaniowych przez kooperatywy mieszkaniowe następować będzie w formie przetargów.

4. Zapowiedzi gruntownych zmian prawa budowlanego

Rząd pracuje nad projektem zmian w Prawie budowlanym. Podstawowym celem zmian ma być przyznanie inwestorom i właścicielom nieruchomości większej swobody, zarówno na etapie realizacji samej inwestycji, jak i prac związanych z jej użytkowaniem i remontem. Możemy spodziewać się zmian definicji obszaru oddziaływania obiektu oraz uproszczenia zasad przygotowania projektu budowlanego.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.