24.10.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – Październik 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska

Za sprawą niedawno podpisanej przez Prezydenta RP ustawy nastąpi nowelizacja Prawa ochrony środowiska, której przyjęcie wynikało z konieczności wywiązania się przez Polski z zobowiązań względem Unii Europejskiej związanych z transpozycją do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. Ustawa ta, m.in., nakłada na podmiot sporządzający strategiczne mapy hałasu obowiązek stosowania metod oceny hałasu określonych w załączniku do dyrektywy Komisji, zobowiązuje do uwzględniania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ograniczeń wynikających ze strategicznych map hałasu, a także określa zawartość strategicznych map hałasu, sporządzanych przez zarządzających głównymi drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami oraz prezydentów miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które będą stanowiły podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

2. Zaostrzenie kryteriów dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 11 października 2019 weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na mocy rozporządzenia ujęto w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów mogących przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, co w efekcie powoduje, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie musiało zostać poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. Z uwagi na problem z prawidłowym gospodarowaniem odpadami, Rada Ministrów zdecydowała się zaostrzyć kryteria uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i do grupy inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono punkty do zbierania lub przeładunku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.