23.04.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – kwiecień 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Wprowadzenie konstrukcji wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu

W odniesieniu do umów najmu przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją z 31 marca 2020 r. (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0), przewidują w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wprowadzonym przez Ministra Zdrowia, konstrukcję wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu. Najemca chcący skorzystać z takiego wygaśnięcia powinien w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Konieczne jest zatem złożenie przez najemcę stosownego oświadczenia woli, przy czym należy pamiętać, że z powyższego wygaśnięcia nie mogą skorzystać najemcy będący w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu. Skutki braku złożenia oferty przez najemcę nie zostały jednak jasno określone przez ustawodawcę i wciąż są przedmiotem dyskusji.

2. Tarcza Antykryzysowa 2.0. – aktualizacja kwestii związanych z biegiem terminów procesowych

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0), która wyłącza z przepisu z Tarczy Antykryzysowej 1.0 o wstrzymaniu biegu terminów procesowych wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sprawy dotyczące:

ustalenia warunków zabudowy – w konsekwencji, organy architektoniczno-budowlane powinny wydawać decyzje o warunkach zabudowy w terminach ogólnie przewidzianych, a w przypadku doręczenia stronie decyzji ustalającej warunki zabudowy lub decyzji o odmowie ich ustalenia termin na złożenie odwołania od takiego rozstrzygnięcia lub skargi do sądu administracyjnego będzie biegł zgodnie z zasadami;

–  procedury uchwalania planu miejscowego – miejscowo właściwy organ planistyczny ma obowiązek wystąpić do odpowiednich organów administracji o opinie lub uzgodnienia do projektu planu i właściwe organy administracji, partycypujące w procedurze uchwalenia planu miejscowego, będą miały obowiązek terminowo wywiązać się ze swoich zadań;

–  podjęcia przez radę gminny uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub odmowie jej ustalenia – wnioski inwestorów składane w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących powinny być rozpatrywane terminowo;

–  wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowalnego złożonego przed wejściem w życie przepisów Tarczy 2.0., dla którego nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – taki wniosek zostanie uznany jako zawiadomienie o zakończeniu budowy, a brak sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego pozwala inwestorowi na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez konieczności czekania na wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej w tym zakresie.

3. Umożliwienie reorganizacji firmy jeszcze w czasie stanu epidemii

Tarcza Antykryzysowa 2.0. poszerzyła katalog spraw pilnych rozpoznawanych w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny z powodu COVID-19 o sprawy o rozpoznanie wniosków restrukturyzacyjnych, co umożliwia przedsiębiorcom reorganizację firmy jeszcze w czasie stanu epidemii. Ponadto, przewidziane zostało zawieszenie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli powód powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia albo stanu epidemii. Przepis ten jest korzystny z punktu widzenia przedsiębiorców, jednak jest to rozwiązanie chwilowe, ponieważ w terminie 30 dni po ustaniu stanu epidemii przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o upadłość, jeśli kondycja jego przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020 |      Luty 2020 | Marzec 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.