19.12.2019

Tax & Legal Highlights for Real Estate – Grudzień 2019

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Nowe podejście do zastrzegania kary umownej

20 listopada 2019 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 3/19) o istotnym znaczeniu dla branży budowlanej. Sąd Najwyższy wskazał w niej, że niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Dotychczasowe orzecznictwo rozróżniało dwa podejścia do zastrzegania kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy. Według pierwszego prawo odstąpienia związane jest z rodzajem świadczenia, którego niewykonanie/ nienależyte wykonanie było przyczyną odstąpienia od umowy. Zgodnie natomiast z drugim, od umowy można odstąpić bez względu na pieniężny bądź niepieniężny charakter zobowiązania, ponieważ z chwilą odstąpienia powstaje pomiędzy stronami zobowiązanie z art. 494 kodeksu cywilnego, które jest zobowiązaniem niepieniężnym. W konsekwencji charakter pierwotnego zobowiązania pomiędzy stronami nie ma istotnego znaczenia. Powyższa uchwała Sądu Najwyższego jednoznacznie przesądza, że art. 483 kodeksu cywilnego ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie są prawidłowe postanowienia umów o roboty budowlane przewidujące karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy przez wykonawcę na skutek nieterminowych płatności inwestora

2. Kolejna zmiana Prawa Budowlanego

Kolejna zmiana Prawa Budowlanego weszła w życie 1 listopada 2019 roku. Ustawodawca zmienił między innymi art. 29, który zawiera katalog prac niewymagających pozwolenia na budowę. Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostały roboty budowlane polegające na wykonaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych – przed zmianą były to urządzenia melioracji wodnych szczegółowe, budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz silosów na kiszonkę.

3. Niedopuszczalność dokonania podziału nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 października 2019 r. (sygn. IV SA/Po 454/19) potwierdził, że z przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika ogólny zakaz dokonywania podziału prawnego nieruchomości, jeżeli w jego wyniku miałaby powstać nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej. Sąd ten ponadto wskazał, że decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości powinna zawierać jedynie zastrzeżenie konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej wydzielonym działkom gruntu, bez wskazywania konkretnych rozwiązań projektowych w tym względzie. Ustawowe zastrzeżenie niedopuszczalności dokonania podziału nieruchomości w związku z brakiem dostępu do drogi należy odnieść do chwili, w której działki te będą zbywane. Mogą one zatem zostać wydzielone w ramach podziału nieruchomości bez zapewnienia im dostępu do drogi publicznej na etapie zatwierdzenia podziału, ale ich zbycie na odrębną własność jest możliwe tylko przy jednoczesnym zapewnieniu przez zbywcę prawnego dostępu do drogi publicznej.

 


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.