23.07.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – lipiec 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Spór pomiędzy Prezesem UODO a Głównym Geodetą Kraju dotyczący ksiąg wieczystych

16 czerwca 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie (sygn. akt II SA/Wa 979/20) dotyczące sporu między Prezesem Urzędu Danych Osobowych („Prezes UODO”) a Głównym Geodetą Kraju, wynikającym z wydania przez Prezesa UODO postanowienia, zobowiązującego Głównego Geodetę Kraju do zaprzestania publikacji numerów ksiąg wieczystych w portalu internetowym GEOPORTAL2, do czasu wydania właściwej decyzji w sprawie. Postanowienie to zostało zaskarżone przez Głównego Geodetę Kraju do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednak po rozpatrzeniu przez skład sędziowski zostało utrzymane w mocy. Według komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po rozpatrzeniu sprawy Sąd uznał, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w trybie art. 61 par. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie jest konieczne, gdyż przepis ten mówi o możliwości takiego działania w sytuacji niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co w ocenie WSA nie miało w tym przypadku miejsca. W przeszłości system GEOPORTAL2 był przydatnym narzędziem w celu sprawdzania właściwości danych gruntów oraz budynków. Znajomość numerów ksiąg wieczystych jest kluczowa w celu dokonania właściwej kontroli nieruchomości pod kątem ustanowionych na nich praw, takich jak np. hipoteki lub służebności. Należy jednak zauważyć, iż w księgach wieczystych znajdują się również takie dane jak imiona i nazwiska, numery PESEL osób związanych z nieruchomością, co według Prezesa UODO, czyni je danymi osobowymi, podlegającymi ochronie przepisów. Spór ten dalej się toczy, a na GGK została nałożona kara administracyjna 100 tys. zł przez Prezesa UODO, z tytułu naruszeń i zaniedbań w działaniu GGK.

 2. COVID-19 a ochrona zabytków

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpłynęła znacząco na gospodarkę oraz prawo. Powszechnie już znane kolejne iteracje „Tarcz Antykryzysowych” są rządowym mechanizmem niwelowania skutków pandemii poprzez dynamiczne dostosowywanie prawa. Jedną z wprowadzonych zmian jest wyłączenie stosowania przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i innych ustaw do działań o charakterze budowlanym, tj. budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki, a także do zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Zmiany te, zawarte są w art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto, art. 12b wyżej wymienionej Ustawy mówi o stosowaniu odpowiednio przepisów art. 12 w razie potrzeby utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Wyłączenia wyżej wymienionych ustaw generują szereg wątpliwości dotyczących m.in. rozbiórki, przebudowy obiektów zabytkowych, a także prac budowlanych w ogóle. Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, iż ustawodawca dokonał poluzowania przepisów na czas pandemii w całym, podanym wyżej zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę na określenie, którym posłużono się w przepisach. Wszelkie czynności tego typu można bowiem wykonywać z pominięciem przepisów ustaw tylko w przypadku działania podjętego „w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”. Jest to określenie bardzo ogólne, co zdaniem wielu może doprowadzić do prób wykorzystania takiego sformułowania dla swoich własnych celów, np. do pozbycia się obiektu zabytkowego położonego w dogodnej lokalizacji dla nowych inwestycji. Należy pamiętać jednak o obowiązku poinformowania właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o podjęciu takich robót i ich rodzaju, zakresu, sposobu oraz terminu rozpoczęcia prac, lub, w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku – jego dotychczasowego zastosowania. Warto także wypatrywać postępowań związanych z naruszeniami i próbami wykorzystania zmian, wynikłymi z tak pośpiesznego wyłączenia dużego zakresu przepisów.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.