21.05.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – maj 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu

Aleksander Jakubowski, Rzeczpospolita

Nowelizacja prawa budowlanego z 13 lutego 2020 r. dokonała m.in. zmiany definicji „obszaru oddziaływania obiektu”, który do tej pory rozumiany był jako teren wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obecnie pod tym pojęciem rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. To kosmetyczna zmiana, ale w praktyce nowelizacja ta skutkuje zawężeniem kręgu stron postępowania budowlanego, w szczególności ogranicza udział sąsiadów. Dotychczas organ musiał ustalać czy inwestycja nie będzie utrudniała korzystania z sąsiedniej nieruchomości, żeby uznać sąsiada za stronę postępowania budowlanego. Po nowelizacji zaś organ przyzna sąsiadowi status strony, tylko jeśli inwestycja ograniczy jego możliwości zabudowy nieruchomości.

2. Możliwość wejścia na teren nieruchomości bez zgody właściciela

Na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 właściciele infrastruktury krytycznej tj. urządzeń służących do dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, paliw i gazu oraz urządzeń służących do odprowadzenia ścieków, zostali uprawnieni w asyście Policji do wejścia na teren nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura krytyczna, w celu wykonania czynności niezbędnych dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług, w tym prac budowlanych. Właściciel infrastruktury krytycznej korzystając z przyznanego uprawnienia może przełamać istniejące zabezpieczenia w celu wejścia na nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura krytyczna. Przedmiotowe uprawnienie przysługuje wyłącznie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego.

3. Nowe regulacje w zakresie przenośnych wolno stojących masztów antenowych

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 16 kwietnia 2020 r., zmieniająca między innymi ustawę – Prawo Budowlane, wprowadziła określone zmiany w zakresie działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Po pierwsze wprowadzona została definicja przenośnego wolno stojącego masztu antenowego, przez który należy rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Ustawodawca zdecydował również, że budowa i przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmioty określone w art. 4 ustawy – Prawo Telekomunikacyjne, tj. m.in. jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę także w przypadku kiedy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Co więcej, dotychczas przeprowadzenie takich robót przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymagało uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, które musiały zostać poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wymagania powyższe również zostały zniesione na mocy najnowszych przepisów. Obecnie do wykonywania powyższych robót budowlanych można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji zgłoszenia, a organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.