20.08.2020

Tax & Legal Highlights for Real Estate – sierpień 2020

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


1. Ustanowienie ograniczeń czasowych na stwierdzenie nieważności decyzji

W nadchodzących dniach, tj. 19 września 2020 r., wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa budowlanego przyjęta ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy zostanie wprowadzony przepis, który ograniczy okres, w jakim organ będzie mógł stwierdzić nieważność pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie. Do tej pory, wskutek wystąpienia przesłanek określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ mógł stwierdzić nieważność ww. decyzji, nawet jeżeli od momentu ich wydania upłynęło kilkadziesiąt lat. W wyniku wprowadzanej zmiany organ będzie mógł stwierdzić nieważność ostatecznej decyzji wyłącznie wtedy, gdy od jej doręczenia stronie nie upłynęło 5 lat. Należy jednak podkreślić, że regulacja ta nie będzie miała zastosowania do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności, które zostały wszczęte przed 19 września 2020 r. – w ramach tych postępowań organy administracji nadal będą obowiązane stosować stare przepisy, które nie zawierały żadnych ograniczeń czasowych w tym zakresie. Omawianą zmianę należy ocenić pozytywnie z perspektywy zasady pewności prawa oraz ochrony praw nabytych przez inwestorów. Wprowadzone rozwiązanie nareszcie daje gwarancję, że po upływie 5 lat nie będzie można wzruszyć wydanego pozwolenia na budowę, co ograniczy ryzyko ewentualnej konieczności rozbiórki inwestycji lub innych niepożądanych skutków związanych ze wzruszeniem pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie.

2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Nowela Prawa budowlanego wchodząca w życie 19 września br. wprowadza również nowe zasady uzyskiwania odstępstw o przepisów techniczno-budowlanych. Po zmianie stanu prawnego organ, który będzie wnioskował o odstępstwo będzie zobligowany do zajęcia stanowiska co do jego zasadności oraz – w sytuacjach obejmujących bezpieczeństwo pożarowe, czy wymagania higieniczne i zdrowotne – załączenia właściwych ekspertyz i opinii. Za sprawą nowej regulacji nie będzie można uzyskać odstępstwa na etapie postępowania legalizacyjnego, będzie mogło zostać ono udzielone tylko przed wydaniem pozwolenia na budowę. Nowe zasady znajdą już zastosowanie do wszystkich tego rodzaju spraw nierozpatrzonych przed wejściem noweli w życie – a więc przed 19 września br. To zaś oznacza, że na ich uzyskanie w dotychczasowym trybie pozostało naprawdę niewiele czasu.

3. Cyfryzacja procesu budowlanego

Od 2 sierpnia 2020 r. ruszył nowy serwis internetowy e-budownictwo.gunb.gov.pl. Omawiana platforma jest rządową aplikacją do składania wniosków w procesie budowlanym. Dzięki częściowej cyfryzacji procedury, Rada Ministrów liczy na ułatwienie pracy urzędów, większą przystępność dla inwestorów, architektów i inżynierów, oraz skrócenie czasu oczekiwania na poszczególne decyzje administracyjne. Na portalu dostępne jest już pierwsze 10 formularzy, dotyczących wybranych procedur z zakresu budownictwa takich, jak m.in. zgłoszenie robót budowlanych, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki czy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy pamiętać, iż na obecnym etapie przygotowane wnioski będą dostarczane właściwym organom w sposób dotychczasowy, jednak według zapewnień podanych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, już od jesieni będzie można sporządzone wnioski opatrzeć podpisem zaufanym lub elektronicznym i w takiej formie, za pomocą serwisu, przekazać organowi administracji. Zachowana zostanie również tradycyjna forma składania wniosków. Według prognoz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w kolejnych etapach rozwijania serwisu e-budownictwo podmioty zyskają dostęp do coraz większej bazy wniosków, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.


Zapoznaj się z komentarzem podatkowym

Poprzednie wydania: Luty 2019 | Marzec 2019 | Kwiecień 2019 | Maj 2019 | Czerwiec 2019 | Lipiec 2019 | Sierpień 2019 | Wrzesień 2019 | Październik 2019 | Listopad 2019 | Grudzień 2019 | Styczeń 2020Luty 2020 | Marzec 2020Kwiecień 2020 | Maj 2020  | Czerwiec 2020| Lipiec 2020

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.