Wykonanie umów

Narastające zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 oraz podjęte przez organy władzy publicznej działania, w tym wprowadzenie stanu epidemii, przekłada się na sytuację prawną przedsiębiorców. Stoją oni przed dużymi wyzwaniami organizacyjnymi i prawnymi, bowiem mogą wystąpić istotne opóźnienia w realizacji zawartych umów, co wiąże się z ryzykiem naliczenia kar umownych i ponoszeniem innych sankcji.

Efektywność działań przedsiębiorstwa w obecnej sytuacji biznesowej wymaga odpowiednio przemyślanej i wdrożonej koncepcji realizacji zobowiązań kontraktowych. Polski ustawodawca przewidział konkretne rozwiązania prawne w przepisach przeciwdziałających skutkom epidemii w odniesieniu do umów najmu i umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, ale szybka analiza ryzyka, opracowanie strategii i renegocjacje mogą być konieczne przy każdej innej umowie.

Umowy najmu

W zakresie umów najmu proponujemy:

  • analizę zawartych umów najmu pod kątem szczególnych postanowień dotyczących siły wyższej, wzajemnych świadczeń i możliwości rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron,
  • w przypadku najemców nieobjętych ustawowym zakazem prowadzenia działalności wsparcie w procesie renegocjacji warunków najmu,
  • pomoc w przygotowaniu oferty przedłużającej okres obowiązywania umowy najmu w przypadku najemców objętych ustawowym zakazem prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2, która powinna zostać złożona w ciągu 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu, tj. od 4 maja 2020 r.

Umowy z zamówień publicznych

Znając i rozumiejąc charakter obrotu w sektorze publicznym, a także wdrażając narzędzia przewidziane w specustawie o tzw. tarczy antykryzysowej, oferujemy kompleksowe wsparcie:

  • w toku komunikacji z kontrahentem o wpływie okoliczności związanych z pandemią na wykonanie umowy,
  • w zakresie przygotowania oświadczeń i dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia oznaczonych czynników, w tym pomoc w ustaleniach faktycznych i przedstawienie możliwych taktyk i rozwiązań,
  • w opiniowaniu i renegocjacjach postanowień umów zawartych, zwłaszcza dotyczących kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy,
  • w zakresie reprezentowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, w sporach pozasądowych, jak i przed sądami powszechnymi.

Inne kontrakty

Ponadto, zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne przy realizacji pozostałych umów w zakresie:

  • analizy stanu faktycznego i postanowień umownych pod kątem klauzul związanych z siłą wyższą,
  • oceny wpływu pandemii na wykonanie zobowiązań umownych i opracowania strategii w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków,
  • renegocjacji umów w celu utrzymania relacji biznesowych z kontrahentami.

Niezależnie od powyższych usług, we wszystkich przypadkach, w których renegocjacje umów okażą się niemożliwe lub nieuzasadnione, jesteśmy gotowi reprezentować Państwa w postępowaniach sądowych w celu dochodzenia roszczeń związanych.

 

Skontaktuj się z nami:

Katarzyna Woroszylska
Partner Zarządzająca
Rechtsanwältin/Adwokat
katarzyna.woroszylska@bakertilly.pl
Katarzyna Koszel
Counsel
Radca Prawny
katarzyna.koszel@bakertilly.pl

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.