DOFINANSOWANIA Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

1. Czy mogę jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie związane z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy (art. 15g Ustawy) oraz o dofinansowanie od starosty (art. 15 zzb Ustawy)?
 
2. Czy ubiegając się o dofinansowanie z art. 15g mogę objąć część pracowników redukcją wymiaru czasu pracy, natomiast innych pracowników przestojem ekonomicznym?
 
3. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie musi wynosić równo 20%?
 
4. Czy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy może dojść do sytuacji, w której pracownik otrzyma wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę?
 
5. W ubiegłym roku obroty mojej firmy istotnie zmieniały się na przekroju poszczególnych miesięcy. Czy ma to wpływ na zasady obliczania spadku obrotów w trybie art. 15zzb spec-ustawy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie starosty?
 
6. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z art. 15g pomimo braku dojścia do porozumienia ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników co do zasad redukcji wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego?
 
7. Czy porozumienie z przedstawicielami załogi związane z ubieganiem się o dofinansowanie można zawrzeć na okres dłuższy niż okres obowiązywania spec-ustawy (180 dni)?
 
8. Czy ubiegając się o dofinansowanie z art. 15g mogę uwzględnić wszystkich pracowników, którym redukuję wymiar czasu pracy lub których dotyczy przestój ekonomiczny?
 

9. Czy we wniosku o dofinansowanie mogę uwzględnić osoby, z którymi współpracuję w ramach umów cywilnoprawnych?
 


1. Czy mogę jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie związane z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy (art. 15g Ustawy) oraz o dofinansowanie od starosty (art. 15 zzb Ustawy)?
 
Tak, jednak pod warunkiem, że nie uzyska się dofinansowania z dwóch źródeł na tego samego pracownika. Zgodnie z art. 15g ust. 18 Ustawy: Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

2. Czy ubiegając się o dofinansowanie z art. 15g mogę objąć część pracowników redukcją wymiaru czasu pracy, natomiast innych pracowników przestojem ekonomicznym?
 
Tak, jest to dopuszczalne, jednak należy wówczas wskazać we wniosku liczbę pracowników objętych redukcją czasu pracy oraz przestojem.

3. Czy obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie musi wynosić równo 20%?
 
Już nie. Zgodnie z nowelizacją spec-ustawy, redukcja wymiaru czasu pracy może nastąpić o maksymalnie 20%, nie ma już zatem przeciwwskazań, żeby dokonać redukcji o 1/6 czy 1/8 etatu i wciąż ubiegać się o dofinansowanie na podstawie art. 15g Ustawy.

4. Czy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy może dojść do sytuacji, w której pracownik otrzyma wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę?
 
Wciąż obowiązują zasady ogólne i nie można wypłacać wynagrodzenia w kwocie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenie za pracę (w 2020 roku: 2600 złotych brutto). Jednocześnie kwota ta dotyczy pełnego etatu, wobec czego wynagrodzenie może być proporcjonalnie niższe przy niższym wymiarze czasu pracy. Przykładowo, przy 0,8 etatu minimalna kwota wynagrodzenia za pracę wyniesie 2080 złotych brutto (2600 x 0,8).

5. W ubiegłym roku obroty mojej firmy istotnie zmieniały się na przekroju poszczególnych miesięcy. Czy ma to wpływ na zasady obliczania spadku obrotów w trybie art. 15zzb spec-ustawy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie starosty?
 
Nie. Zgodnie z Ustawą należy porównać spadek obrotów w dwóch dowolnie wybranych przez przedsiębiorcę, odpowiadających sobie miesiącach przypadających od początku 2020 roku. Wobec tego, korzystnie dla siebie przedsiębiorca może wybrać okresy czasowe, w których spadek obrotów był największy, co może wpływać na wysokość dofinansowania (zależnego właśnie od skali spadku obrotów).

6. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z art. 15g pomimo braku dojścia do porozumienia ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników co do zasad redukcji wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego?
 
Nie, wniosek taki nie zostanie uwzględniony. Zawarcie porozumienia z reprezentacją załogi stanowi warunek konieczny.

7. Czy porozumienie z przedstawicielami załogi związane z ubieganiem się o dofinansowanie można zawrzeć na okres dłuższy niż okres obowiązywania spec-ustawy (180 dni)?
 
Ustawodawca nie przesądził tej kwestii, ale wydaje się, że nie jest to dopuszczalne. Zawarcie tego porozumienia jest związane ściśle z epidemią i ubieganiem się o dofinansowanie w związku z jej wystąpieniem. Jednocześnie nie ma przeciwwskazań, żeby po upływie okresu obowiązywania spec-ustawy zawrzeć nowe porozumienie, już na zasadach ogólnych, czy też zawrzeć jedno z porozumień antykryzysowych, o których mowa w Kodeksie pracy.

8. Czy ubiegając się o dofinansowanie z art. 15g mogę uwzględnić wszystkich pracowników, którym redukuję wymiar czasu pracy lub których dotyczy przestój ekonomiczny?
 
Zależy to od wysokości wynagrodzeń pracowników. Nie można objąć wnioskiem tych pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Obecnie limit ten wynosi około 15 600 złotych.

9. Czy we wniosku o dofinansowanie mogę uwzględnić osoby, z którymi współpracuję w ramach umów cywilnoprawnych?
 
Można uwzględnić zleceniobiorców, natomiast ustawodawca wykluczył możliwość uwzględnienia wykonawców dzieł (umowa o dzieło).

Do góry

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.