05.03.2021

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Pomimo tego, że nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zwana obecnie Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”) nałożyła na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków i wprowadziła wobec nich wiele restrykcji, z naszego doświadczenia wynika, że jej przepisy nie są powszechnie znane. Taki stan rzeczy może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych Ustawą należy zaliczyć maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa wprowadza także możliwość prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wobec przedsiębiorców.

Ustawa wprowadziła także obowiązek przedkładania ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Szeroki zakres zastosowania ustawy

Ustawa znajduje zastosowanie do większości umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Co za tym idzie, przepisy Ustawy stosuje się do transakcji handlowych, czyli umów których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawieranych przede wszystkim przez przedsiębiorców w związku z wykonywaną działalnością.

Dotyczy to zarówno przedsiębiorców wpisanych do KRS i CEiDG, jak i przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zastosowanie obejmuje także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

WAŻNE: Ustawa może także znaleźć zastosowanie do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych.

 
Umowy zawarte przez strony transakcji handlowej jako umowy niebędące transakcjami handlowymi oraz postanowienia takich umów, mające na celu obejście ustawy, są nieważne.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zasadniczo termin zapłaty w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami wynosi 60 dni.

Termin zapłaty może zostać wydłużony, w zależności od konfiguracji stron transakcji handlowej i ich wielkości. Na przykład w zależności od tego czy kontrahentem jest mikro, mały, średni przedsiębiorca („MŚP”) lub duży przedsiębiorca.

60-dniowy termin zapłaty jest nieprzekraczalny w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem zobowiązanym do świadczenia pieniężnego jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest MŚP. W pozostałych przypadkach przewidziane są rozwiązania umożliwiające wydłużenie terminu zapłaty przez strony. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

WAŻNE: W razie ustalenia terminu dłuższego niż 60 dni niezgodnie z przepisami Ustawy, automatycznie znajdzie zastosowanie termin 60-dniowy, a po tym dniu mogą być naliczane wyższe, ustawowo określone odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKIK

Ustawa wprowadza zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych („Zaległości”).

Sytuacja taka ma miejsce, jeśli w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie wynosi u danego przedsiębiorcy co najmniej 5 000 000 złotych w latach 2020 i 2021 lub 2 000 000 złotych w latach późniejszych.

Postępowanie w sprawie Zaległości prowadzone jest przez Prezesa UOKiK z urzędu. Jednocześnie każdy może zgłosić Prezesowi UOKIK zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia Zaległości.

W przypadku stwierdzenia Zaległości Prezes UOKIK nakłada stronę postępowania administracyjną karę pieniężną.

WAŻNE: Prezes UOKiK może prowadzić postępowanie, którego przedmiotem będą świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., nawet jeśli wynikają z umów zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy.

Pobierz alert w wersji PDF – TUTAJ.


Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych kwestii:

Grzegorz Gajda
LL.M.
Partner | Radca Prawny
grzegorz.gajda@bakertilly.pl
Dominika Sawicka
Senior Associate
Radca Prawny
dominika.sawicka@bakertilly.pl

 

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.