11.10.2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od dnia 13 października 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako Rejestr) prowadzony przez Ministra Finansów w formie systemu teleinformatycznego, którego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ułatwienia weryfikacji struktur osób prawnych oraz przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Obowiązek utworzenia Rejestru wynika z przepisów art. 55-71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (t.j. – Dz.U. z 2019, poz. 1115 ze zm), która implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (Dyrektywa AML).

Do zgłaszania do Rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane następujące spółki prawa polskiego:

 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

 • dane identyfikacyjne spółek wymienionych powyżej
 • nazwę (firmę)
 • formę organizacyjną
 • siedzibę
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych powyżej:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • numer PESEL albo datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Powyższe informacje zgłaszane są do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu danej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13.10.2019 r. zgłaszają do Rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie do dnia 13.04.2020 r.

 • Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki.
 • Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 PLN.

Nasi prawnicy chętnie udzielą Państwu wsparcia w spełnieniu powyższych obowiązków ustawowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami: Grzegorz Gajda | Kamil Łamiński | Aleksandra Zbrzeżna

Pobierz w wersji pdf

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.