04.05.2020

Przegląd najważniejszych założeń „Tarczy Antykryzysowej 3.0” – kwestie regulacyjne oraz pracownicze

Do Sejmu RP wpłynął kolejny pakiet rozwiązań prawnych w ramach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Tarcza Antykryzysowa”), tj. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 („Tarcza 3.0”, „Projekt”).

Projekt zawiera kolejne liczne oraz istotne zmiany prawne dotyczące między innymi wznowienia biegu terminów sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze odpadowym i spraw pracowniczych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Nowa sankcja nieważności w przepisach kodeksu cywilnego 

Ustawodawca zakłada wprowadzenie sankcji nieważności umów, w których osoba fizyczna (konsument) zobowiązała się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej umowy lub innej umowy niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej (tzw. „przywłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta”) pod warunkiem że:

 • wartość przenoszonej nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych przedmiotową nieruchomością roszczeń pieniężnych
  powiększonych o wysokość maksymalnych odsetek za zwłokę naliczonych za okres 24 miesięcy
 • wartość zabezpieczanych roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona
 • biegły rzeczoznawca nie dokonał wyceny wartości rynkowej nieruchomości przed zawarciem umowy.

„Odmrożenie” biegu terminów

Terminy:

 • administracyjne (np. termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnej)
 • sądowoadministracyjne (np. termin na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • sądowe (np. termin na złożenie apelacji od wyroku sądu I instancji)

których bieg na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej uległ zawieszeniu lub nie został rozpoczęty, mają zostać wznowione lub rozpocząć się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie przepisów Tarczy 3.0.

W konsekwencji powyższego, organy administracji powinny terminowo rozpatrywać sprawy, ponieważ będą ponowne związane przepisami ogólnymi ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Brak terminowego załatwienia
sprawy będzie uprawniać stronę postępowania do złożenia ponaglenia na bezczynność organu administracji lub przewlekły sposób prowadzenia postępowania.

Elektronizacja postępowań sądowych oraz sądowoadministracyjnych 

Projekt dopuszcza, w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także po upływie roku od ich ustania, możliwość przeprowadzenia rozpraw przed sądami powszechnymi oraz sądowoadministracjnymi z użyciem urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Ułatwienia dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze odpadowym 

 • Wydłużenie terminu obowiązywania zezwoleń

Zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane wydane na czas oznaczony, których termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają wydłużeniu pod warunkiem, że posiadacz odpadów złożył odpowiedni wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub zezwolenia, albo wydłużenie obowiązywania zezwolenia lub pozwolenia, które wygasło. Dotychczasowe zezwolenie lub pozwolenie ulegają wydłużenia do czasu rozpoznania wniosku złożonego przez posiadacza odpadów.

W przypadku podmiotów, które przed 5 marca 2020 r. złożyły wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów, termin obowiązywania posiadanych przez nich decyzji ulega przedłużenia do czas rozpoznana takiego wniosku.

 • Brak konieczności aktualizacji BDO

Obecne regulacje ustawy z 14 grudnia 2012 r. dopuściły możliwość prowadzenia do 31 grudnia 2020 r. ewidencji odpadów w formie papierowej, pod warunkiem późniejszego wprowadzenia tych informacji do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami („BDO”). Tarcza 3.0 zakłada zniesienie obowiązku wprowadzenia danych zawartych w ewidencji papierowej prowadzonej do 31 grudnia 2020 r. do BDO.

 • Przedłużenie terminów na złożenie sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odpadów komunalnych

Obowiązek przedłożenia corocznych sprawozdań przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne oraz podmioty odbierające odpady komunalne został przesunięty do 31 sierpnia 2020 r.

 • Przedłużenie terminów na złożenie sprawozdań

W ramach projektu Tarczy 3.0 zostaje przesunięty termin na złożenie sprawozdań za 2019 r. o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami do 31 października 2020 r. Z kolei obowiązek złożenia rocznego sprawozdania przez organizacje odzysku sprzętu  elektrycznego i elektronicznego oraz złożenia sprawozdania  o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi został przesunięty do 11 września 2020 r.

Rozszerzenie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS

Ustawodawca rozszerzył możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS na przedsiębiorców, których przychód przewyższa 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwotę 15 600 złotych. Dotychczas kwota ta stanowiła górną granicę.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia obejmie jednak wyłącznie tych przedsiębiorców o przychodzie przekraczającym 15 600 złotych, którzy jednocześnie nie uzyskali dochodu wyższego niż 7 000 złotych.

Świadczenia postojowe – rozszerzenie zakresu uprawnionych podmiotów 

Dotychczas świadczenie postojowe mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

Krąg uprawnionych podmiotów zostanie rozszerzony i obejmie przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19

Ustawodawca zareagował na poważne problemy praktyczne związane z kontynuowaniem zatrudnienia przez cudzoziemców na zmienionych zasadach w związku z korzystaniem przez zatrudniających z udogodnień wynikających z Tarczy Antykryzysowej.

Nowe przepisy umożliwią wykonywanie pracy przez cudzoziemców na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę czy oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy (jak i innych dokumentach dotyczących legalnego zatrudnienia obcokrajowca w Polsce) bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez zatrudniających cudzoziemców z rozwiązań ustawy antykryzysowej (takich jak zmniejszenie wymiaru czasu pracy czy skierowanie do pracy zdalnej).

________

Pobierz alert w wersji PDF – TUTAJ.

________

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prawnych zagadnień opisanych w niniejszym alercie, zachęcamy do kontaktu z autorami opracowania.

Katarzyna Koszel
Counsel
Radca Prawny
katarzyna.koszel@bakertilly.pl
Jakub Pietrusiak
Associate
Adwokat
jakub.pietrusiak@bakertilly.pl

 

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.