05.03.2019

Legal News 4 – marzec 2019

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie, o których warto wiedzieć.

Bądź na bieżąco -> zapisz się na newsletter


ZMIANY W PRAWIE:


1. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Z początkiem 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Pracodawcy mają wybór w zakresie formy prowadzenia i przechowywania danych, mogą posługiwać się dokumentacją zarówno papierową, jak i elektroniczną. Swoboda wyboru formy dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W zakresie osób zatrudnionych wcześniej, możliwość posługiwania się wersją cyfrową jest ograniczona i nałożony został wymóg uwierzytelnienia dokumentów przez opatrzenie ich elektroniczną pieczątką bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowością jest także ograniczenie wymaganego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy, co do zasady, do 10 lat oraz obowiązek wydania wraz ze świadectwem pracy informacji o czasie przechowywania akt, możliwości ich odbioru w wyznaczonym terminie i zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w przewidzianym okresie.

2. Zmiany w zakresie przechowywania odpadów

Ministerstwo Środowiska przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego kwestię magazynowania odpadów. Zaproponowane przepisy spowodowują konieczność dostosowania miejsc, gdzie odpady są składowane. Jak wynika z przepisów, przechowywać je będzie trzeba, w zależności od rodzaju odpadów, w zamkniętych pomieszczeniach lub w osobnych budynkach. Opady powinny być przechowywane w warunkach chroniących przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Nie wszystkich dotkną te zmiany, jednak największe czekają magazynujących odpady posiadające właściwości łatwopalne. Na dostosowanie miejsc przechowywania odpadów przedsiębiorcy będą mieli, w zależności od właściwości odpadów, od 12 do 24 miesięcy. Rodzi to poważne obawy, gdyż terminy na przystosowanie nie korespondują z czasem, w którym otrzymuje się pozwolenia na budowę.

3. Tryb „obiegowy” podejmowania uchwał przez wspólników i inne zmiany w kodeksie spółek handlowych

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych umożliwi pisemne podejmowanie uchwał przez wspólników, poza zgromadzeniem wspólników, w tzw. „trybie obiegowym”. Ponadto, ostatni członek zarządu składający rezygnację jest zobowiązany do zwołania zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, celem uzupełnienia składu zarządu. W nowelizacji wprowadzono możliwość odwołania zwołanego zgromadzenia wspólników. Niestety nie uregulowano trybu, w jakim zgromadzenie miałoby być odwołane. Brak regulacji może wywołać spory dotyczące nieważności lub nieistnienia uchwał podjętych na takich zgromadzeniach. Można spodziewać się polemiki między wspólnikami. Zdaniem wspólników odwołujących zgromadzenie uchwały nie zostaną podjęte z uwagi na odwołanie zgromadzenia, a zdaniem wspólników odbywających zgromadzenie uchwały zostaną podjęte skutecznie z uwagi na brak prawidłowego odwołania zgromadzenia.

4. Zmiany w prawie budowlanym – plan przeznaczenia, plan zabudowy, normatyw urbanistyczny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprezentowało opracowany przez zespół doradczy ds. opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, koncept reformy prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Z przedstawionych założeń wynika, że istotne zmiany zajdą w regulacji dotyczącej ładu przestrzennego, resort rozważa rezygnacje ze studium. Projektowane zmiany zakładają ponadto, że gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów: przeznaczenia oraz zabudowy, a także normatyw urbanistyczny. Pierwszy z nich będzie ogólny i obejmie teren całej gminy, a drugi uszczegółowi treść planu przeznaczenia. Natomiast normatyw urbanistyczny będzie obowiązywał na terenach, dla których nie opracowano planu zabudowy. Warunki zabudowy oprócz zmiany nazwy na decyzje lokalizacyjne, będą wydawane na odmiennych zasadach niż do tej pory. Wdrożenie zmian przez gminy ma nastąpić w ciągu trzech lat od wejścia w życie ustawy planistycznej.


INTERESUJĄCE ORZECZENIA:


1. Stan nietrzeźwości musi zostać potwierdzony przez Policję lub Straż Miejską

Pod koniec ubiegłego roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt: I PK 194/17), w którym to uznał, że stan nietrzeźwości pracownika wykryty po przebadaniu pracownika w miejscu pracy musi zostać potwierdzony w formalnym badaniu przez uprawniony do tego organ powołany do ochrony porządku publicznego. Sąd wskazał na obowiązek wezwania Policji bądź Straży Miejskiej, jeśli pracodawca zamierza pociągnąć pracownika do odpowiedzialności w związku ze stanem nietrzeźwości. To na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, a dopiero badanie przeprowadzone przez funkcjonariusza ma pełen walor dowodowy. W obecnym stanie prawnym stwierdzenie stanu upojenia alkoholowego dokonane przez pracodawcę ma charakter pomocniczy i może być skutecznie zakwestionowane przez pracownika jako badanie, które nie ma oparcia w przepisach prawa.

2. Uprawnienia syndyka w zakresie zaskarżania uchwał wspólników

Zapadła uchwała Sądu Najwyższego w kwestii dotyczącej możliwości zaskarżenia przez syndyka uchwał wspólników (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt: III CZP 93/18). Kluczową wątpliwością było, czy sześciomiesięczny termin właściwy dla wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wspólników, ma również zastosowanie gdy syndyk rozpoczyna wykonywanie uprawnień wynikających z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na ponad sześć miesięcy po tym, jak uchwały zapadły. Sąd Najwyższy orzekł, że syndyk wchodzi w całości w uprawnienia udziałowca, ale nie otrzymuje większych uprawnień, zatem stosuje się odpowiednio art. 251 k.s.h. Syndyk zatem jest związany sześciomiesięcznym terminem na wniesienie powództwa przewidzianym w ww. przepisie, bez znaczenia kiedy zaczął pełnić swoją funkcję.


Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami:

Legal News 1 | Legal News 2 | Legal News 3

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.